Windows Server 2008 Core: aktualizace

K vyhledání aktualizací, jejich stažení a instalaci jsem použil skript WUA_SearchDownloadInstall.vbs uvedený na stránkách Microsoftu, viz Searching, Downloading, and Installing Updates.

Další užitečné informace jsem čerpal na Four ways to patch Windows Server 2008 Core Edition

Skript samotný používá aktualizačního agenta (Windows Update Agent – WUA) ve všech krocích od vyhledání až po instalaci aktualizací. Nejprve jsou aktualizace vyhledány a zobrazí se jejich seznam. Dále je vytvořena sada aktualizací ke stažení a aktualizace jsou stahovány. Poté je vytvořena sada připravena k instalaci a poschválení je instalace spuštěna. Pro vyhledání určité aktualizace slouží další skript WUA_SpecificUpdate.vbs, viz Searching, Downloading, and Installing Specific Updates.

Poznámky:

 • na serveru musí být aktivní WUA,
 • pokud je vyžadován restart počítače, tato informace se vypíše jako reakce skriptu,
 • skript spustíme takto:

cscript WUA_SearchDownloadInstall.vbs
Výpis použitého kódu, jak je uveden na MSDN:

Set updateSession = CreateObject("Microsoft.Update.Session")
Set updateSearcher = updateSession.CreateupdateSearcher()

WScript.Echo "Searching for updates..." & vbCRLF

Set searchResult = _
updateSearcher.Search("IsInstalled=0 and Type='Software'")

WScript.Echo "List of applicable items on the machine:"

For I = 0 To searchResult.Updates.Count-1
  Set update = searchResult.Updates.Item(I)
  WScript.Echo I + 1 & "> " & update.Title
Next

If searchResult.Updates.Count = 0 Then
	WScript.Echo "There are no applicable updates."
	WScript.Quit
End If

WScript.Echo vbCRLF & "Creating collection of updates to download:"

Set updatesToDownload = CreateObject("Microsoft.Update.UpdateColl")

For I = 0 to searchResult.Updates.Count-1
  Set update = searchResult.Updates.Item(I)
  WScript.Echo I + 1 & "> adding: " & update.Title
  updatesToDownload.Add(update)
Next

WScript.Echo vbCRLF & "Downloading updates..."

Set downloader = updateSession.CreateUpdateDownloader()
downloader.Updates = updatesToDownload
downloader.Download()

WScript.Echo vbCRLF & "List of downloaded updates:"

For I = 0 To searchResult.Updates.Count-1
  Set update = searchResult.Updates.Item(I)
  If update.IsDownloaded Then
    WScript.Echo I + 1 & "> " & update.Title
  End If
Next

Set updatesToInstall = CreateObject("Microsoft.Update.UpdateColl")

WScript.Echo vbCRLF & _
"Creating collection of downloaded updates to install:" 

For I = 0 To searchResult.Updates.Count-1
  set update = searchResult.Updates.Item(I)
  If update.IsDownloaded = true Then
    WScript.Echo I + 1 & "> adding: " & update.Title
    updatesToInstall.Add(update)
  End If
Next

WScript.Echo vbCRLF & "Would you like to install updates now? (Y/N)"
strInput = WScript.StdIn.Readline
WScript.Echo 

If (strInput = "N" or strInput = "n") Then
	WScript.Quit
ElseIf (strInput = "Y" or strInput = "y") Then
	WScript.Echo "Installing updates..."
	Set installer = updateSession.CreateUpdateInstaller()
	installer.Updates = updatesToInstall
	Set installationResult = installer.Install()

	'Output results of install
	WScript.Echo "Installation Result: " & _
	installationResult.ResultCode
	WScript.Echo "Reboot Required: " & _
	installationResult.RebootRequired & vbCRLF
	WScript.Echo "Listing of updates installed " & _
	 "and individual installation results:" 

	For I = 0 to updatesToInstall.Count - 1
		WScript.Echo I + 1 & "> " & _
		updatesToInstall.Item(i).Title & _
		": " & installationResult.GetUpdateResult(i).ResultCode
	Next
End If

Takto se v případě nalezených aktualizací vypisují reakce skriptu:

Searching for updates...
List of applicable items on the machine:
1> Aktualizace systému Windows Server 2008 (KB970430)
2> Aktualizace systému Windows Server 2008 (KB971737)
Creating collection of updates to download:
1> adding: Aktualizace systému Windows Server 2008 (KB970430)
2> adding: Aktualizace systému Windows Server 2008 (KB971737)
Downloading updates...

List of downloaded updates: 1> Aktualizace systému Windows Server 2008 (KB970430) 2> Aktualizace systému Windows Server 2008 (KB971737) Creating collection of downloaded updates to install: 1> adding: Aktualizace systému Windows Server 2008 (KB970430) 2> adding: Aktualizace systému Windows Server 2008 (KB971737) Would you like to install updates now? (Y/N) y Installing updates... Installation Result: 2 Reboot Required: True Listing of updates installed and individual installation results: 1> Aktualizace systému Windows Server 2008 (KB970430): 2 2> Aktualizace systému Windows Server 2008 (KB971737): 2

Výsledky instalace uvedené ve skriptu: 2 – success

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *